تقدیر

 

نه پنجه به سر پنجه ی تقدیر توان کرد

نه چاره ی تقدیر به تدبیر توان کرد

********

یک شکوه دوصد عقده گشاید ای دوست

اما به کجا شکوه ز تقدیر توان کرد؟

********

سرپنجه ی فولادی تقدیر نه دستی ست

کاندر بر او دست به شمشیر توان کرد

********

چنگال قوی دارد و دندان جگر خوار

بیچاره!مگر عربده با شیر توان کرد؟

/ 1 نظر / 37 بازدید
رسول یوسفی شبستری

دردانشکده پست تلگراف وتلفن شادروان پژمان معلم ادبیات من بود.کتاب گلستان سعدی راتدریس میکرد.کلاس خیلی پرباری داشت .اصلاح چندبیا ن اشتباهی راکه درزبان فارسی رایج گردیده است ازایشان به یاددارم که باگذشت 44سال درگفتارونوشتارخویش رعایت میکنم .که این اشتباهات هنوزهم درنشریات ما فراوان وجوددارد. مثل فوت کردکه فوت شددرست است.استعفادادکه استعفاکرددرست است.کلمه مهریه که بافتح م صحیح است نه با کسره .....