دیـــــوانـــه محبت

دیـــــوانـــه محبت جـــانـــانه ام هنـــوز
                      دست از دلم بـــدار کــه دیوانه ام هنوز

                       ************
عمـــری بگرد شمع جمال تــو گشته ام
                     و آتش نخورده بــر پر پـروانه ام هنوز

                       ************
در خانه ای کـــه دولت وصل تو یافتـــم
                     چون حلقه بسته بر در خانه ام هنـــوز

                        ************
زین خــانه رم مکن ز آهو شان شهــر
                     کز جـــز تو ره نجسته بکاشانه ام هنوز

                        ************
ای دوست قصه ای ز محبت بگو که من
                       طفلم بطبع و طالب افسانـــــه ام هنـــوز


/ 1 نظر / 386 بازدید